Treatment of non-union with osteomyelitis

Lectures from ESVOT Events

Treatment of non-union with osteomyelitis

Aldo Vezzoni

Esvot, Cremona, September 2019.

https://www.esvot.org/proceedings.html